CONTRACT EXAMPLE (dutch) 

 

 

 

Barneveld ………………..(datum)

 

 

Overeenkomst lening

De ondergetekenden:

 

LOVE CHILD foundation, wonende te Barneveld

hierna te noemen geldlener,

en

...................., wonende te ......................................

hierna te noemen geldverschaffer,

 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 

  • Geldlener leent van geldverschaffer een bedrag van Euro X.000,- (zegge xduizend), ingaande …………., voor een periode van ………… tot en met ………….

 

  • Geldlener geeft aan geldverschaffer een rentevergoeding van…. % per jaar. De rentevergoeding wordt jaarlijks in de eerste helft van februari gestort op rekeningnummer …………….. t.n.v.  xxxxxxxxx.

 

  • De korting van 10 %  per drieduizend euro op de verblijfkosten van één persoon van één week wordt verrekend in de factuur die volgt bij inschrijving voor verblijf op een van de projecten.

 

  • Stichting Impuls Groep stelt zich persoonlijk en als eigenaar van het land, garant voor alle bij deze overeenkomst behorende verplichtingen.

 

  • Indien geldlener zijn verplichtingen niet nakomt, is de lening na een schriftelijke aanmaning van de geldverschaffer opeisbaar. De kosten van de mogelijke invordering komen ten laste van de geldlener.

 

 

In tweevoud opgemaakt te Barneveld

 

 

De geldlener, Stichting LOVE CHILD                              De geldverschaffer

 

......................                 ..............                            xxxxxxxxxxxxxx

 

en|of

kookervaring

met medische

opleiding

Call us:

0031 6 23 808 696

Find us: 

The Netherlands: LOVE CHILD foundation, Barneveld

© 2018 by LOVE CHILD  and 

Golden Opportunities